Platobné a storno podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Platobné a storno podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.smart-life.sk

Predávajúci:
Smart-Life holding, s. r. o.
L. Svobodu 1530/9
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 52808378
DIČ: 2121139086

zapísaná v Obchodnom registri SR, pod spisovou značkou vložka číslo 37812/S

Bankové spojenie:
Fio Banka
IBAN: SK52 8330 0000 0025 0173 4693
BIC kód / SWIFT: FIOZSKBAXXX

2. SPÔSOB A FORMA PLATBY

2.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu akceptovania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe.

2.2. Možnosti platieb

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovým prevodom: Tatrabanka, SLSP, VÚB, ČSOB, Raiffeisen BANK, Fio Banka, mBank a dalšie.

2.3. Bonusy

Všetky bonusy na ktoré získa kupujúci svojim nákupom nárok (závislé od aktuálnej ponuky produktov a služieb portálu smart-life.sk),budú poskytnuté prostredníctvom emailu alebo sprístupnené v členskej sekcii Smart Life Club a to za podmienky, že objednávka bude zo strany kupujúceho riadne uhradená a kupujúci nepožiadal v garančnej lehote o vrátenie peňazí.

3. OPAKOVANÉ PLATBY - Opakované platby za členstvo v Smart Life Club sú zrušené od 9.9.2020 - platí len pre objednávky členstva po dátume 9.9.2020

3. OPAKOVANÉ PLATBY

3.1. Opakovaná platba - 30 dní, resp. 365 dní

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v Smart Life Club s pravidelným mesačným, resp. ročným členským poplatkom (v závislosti od konkrétnej kategórie členského), využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. recurring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný mesačný, resp. ročný členský poplatok v sume, ktorá je zreteľne a jasne uvedená v objednávke a to po celú dobu trvania členstva, resp. pokiaľ sa kupujúci rozhodne svoje členstvo ukončiť. Vyplnením predajného formuláru kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní, resp. každý rok (365 dní) v závislosti od konkrétnej členskej kategórie a počínajúc dátumom objednávky automaticky stiahnutý z platobnej karty kupujúceho (z ktorej bola vykonaná prvá úhrada) a to po celú dobu trvania členstva, resp. až do doby pokiaľ kupujúci požiada predávajúceho o zrušenie objednanej služby.

3.2. Skúšobná doba na 30 dní a garancia vrátenia peňazí

Ak je predmetom kúpy vybrané členstvo v Smart Life Club (viď. podmienky v bode 5 nižšie), kupujúci má nárok v prípade, že sa tak sám rozhodne, na vrátenie uhradenej sumy a to do 30 dní od úhrady prvej platby za členstvo. Pri predajnom formulári je tento možný nárok kupujúceho uvedený logom a vysvetlivkou označenými ako 30-dňová garancia vrátenia peňazí.

V prípade, že kupujúci do 30 dní svoje členstvo nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva, a to podľa kategórie zakúpeného členstva s pravidelným 30 dňovým alebo ročným (365 dňovým) členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členského), ku ktorého úhrade využíva predávajúci automatické opakované platby kartou (tzv. recurring payments). 

3.3. Upozornenie na automatickú (opakovanú) platbu

V prípade, že sa na objednávku vzťahuje opakovaná platba, kupujúci je vždy riadne informovaný na predajnej stránke produktu alebo služby o fixnej výške pravidelného poplatku a tiež o spôsobe akým je možné zrušiť členstvo v Smart Life Club a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplníte a odošlete obejdnávku, ktorá zahŕňa opakované platby, pošleme vám do 2 pracovných dní od potvrdenia prvej platby, potvrdenie o založení opakovanej platby na vašej platobnej karte, a to prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke. Súčasne vždy 7 dní pred automatickým stiahnutím platby je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu uvedenú v objednávke, spolu s jasnou informáciou, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

3.4. Ukončenie členstva v Smart Life Club a zrušenie automatickej platby

Svoje členstvo v Smart Life Clube môže kupujúci kedykoľvek ukončiť kontaktovaním zákazníckej podpory na e-mailom na adrese club@smart-life.sk Ukončením členstva v členskej sekcii je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej z platobnej karty kupujúceho strhávaný. Ukončením členstva v členskej sekcii sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní už uhradenej doby členského poplatku) do členskej sekcie Smart Life Club pre kupujúceho deaktivovaný. Kupujúci má nárok v prípade predčasného zrušenia ročného členstva Smart Life Club (platí iba pre kategórie “Dravec”, “Praktik” a “Študent”) na vrátenie pomernej časti za nevyužité služby predplateného členského poplatku. Výpočet pomernej časti uhradeného ročného členského je uvedený v časti STORNO SLUŹIEB týchto podmienok.

3.5. Zľavové akcie na členské v Smart Life Clube

Zľavnené sadzby členského sa vždy vzťahujú iba na prvú z opakovaných automatických platieb členského poplatku. Druhá a každá ďalšia úhrada poplatku za členstvo v Smart Life Clube už bude stiahnutá v bežnej cenníkovej sadzbe služby, ktorá je pri akciovej cene vždy uvedená ako prečiarknutá bežná cena služby a to popise služby ako aj v samotnej objednávke služby. V prípade aktualizácie cenníkových služieb s opakovanými platami mimo akciových ponúk predávajúceho platia pravidlá uvedené v bode 3.6 týchto podmienok.

3.6. Zmena ceny služieb s opakovanými platbami

V prípade, že predávajúci upraví cenu služby s pravidelnou platbou, bude predávajúci informovať o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke, a to najneskôr 30 dní pred aktualizáciou cenníka služieb. V prípade, že kupujúci službu s pravidelnou platbou nezruši, považuje sa toto konanie kupujúceho za súhlas so zmenou fixnej sumy, ktorú bude predávajúci automaticky sťahovať z platobnej karty kupujúceho po aktualizácii cenníka služieb.

3.7. Vypršanie platnosti platobnej karty kupujúceho

Pri opakovaných automatických platbách môže nastať situácia, kedy vyprší platnosť platobnej karty kupujúceho. V prípade, že platobná karta, ktorú uviedol a použil kupujúci pri poslednej platbe za členské expiruje alebo bude inak neplatná a automatická platba nezbehne, bude kupujúci upozornený na e-mail uvedený v objednávke služby na to, aby si aktualizoval údaje platobnej karty. Pokiaľ tak kupujúci neurobí do 7 kalendárnych dní od odoslania informačného emailu zo strany predávajúceho, môže predávajúci zablokovať kupujúcemu prístup do členskej sekcie a prislúchajúce služby. V prípade, že kupujúci nevykoná potrebné zmeny ani do 30 dní od prvého upozornenia predávajúcim (predávajúci sa pokúsi, ale nie je povinný kontaktovať kupujúceho viac krát v tejto veci) predávajúci definitívne zruši kupujúcemu členstvo v Smart Life Clube.

4. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

4.1. Za svoje produkty a služby ručí Smart-Life holding, s. r. o. zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

4.2. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov. Odstúpenie je možné realizovať e-mailovou formou na adresu club@smart-life.sk s prehlásením, že kupujúci od zmluvy odstupuje spolu s priloženou kópiou faktúry. Pre vybrané produkty a služby uvedené v článku 5. týchto podmienok platia osobitné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu bude odoslane vyúčtovanie za nevyužité služby a produkty a súčasne dobropis s odpovedajúcou nespotrebovanou sumou. Ceny spotrebovaných produktov a služieb budú kalkulované v aktuálnej cenníkovej výške t.j. pred zľavou, ak sa v bode 5. nižšie nepíše ináč. Kupujúci tento dobropis podpíše a elektronicky pošle naskenovanú alebo odfotenú kópiu naspäť predávajúcemu. Dobropisovaná suma bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia podpísaného dobropisu. Dobropisovaná suma bude uhradená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy kupujúcemu zaniká nárok na služby a produkty, na ktoré zrušil kúpnu zmluvu.

Pri ostatných produktoch a službách neuvedených v článku 5. týchto podmienok a predávaných na www.smart-life.sk je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípade, že tieto sa ešte nezačali kupujúcemu poskytovať, resp. ešte neboli kupujúcemu dodané.

4.3. Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou na e-mail club@smart-life.sk Na podanie reklamácie alebo námietky nie je predpísaný žiadny špeciálny formulár. Z vyjadrenia kupujúceho musí byť jasné v čom spočíva jeho reklamácia či námietka a akú formu jej vybavenia požaduje. O podanej reklamácii alebo námietke rozhodne predávajúci najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Kupujúci alebo používateľ webstránky smart-life.sk dostane vyjadrenie emailom a v prípade, že predávajúci plne nevyhovie predloženej požiadavke, svoje rozhodnutie aj odôvodni.

5. STORNO PODMIENKY VYBRANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB

Predávajúci poskytuje na produkty a služby uvedené v tomto článku týchto podmienok a predávané na webstránke www.smart-life.sk nasledovné osobitné storno podmienky a garancie vrátenia peňazí.

5.1. Členstvo v Smart Life Club

Členstvo v Smart Life Clube je rozdelené do nasledovných kategórií kde každá z kategórií zahŕňa konkrétne objemy poskytovaných služieb a bonusov. Smart Life Club poskytuje nasledovné kategórie členstva:
ENTRY
BASIC (od 1.6.2020 už nie je v ponuke)
PRO (od 1.6.2020 už nie je v ponuke)
All-in-One
PRIESKUMNÍK (od 28.2.2020 už nie je v ponuke)
ŠTUDENT (od 22.4.2020 už nie je v ponuke)
PRAKTIK (od 22.4.2020 už nie je v ponuke)
DRAVEC (od 22.4.2020 už nie je v ponuke)

Smart Life Club “ENTRY”

Zahrnuté služby:
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio)
- prístup do uzavretej členskej skupiny
- Prvá časť online kurzu Finančná sloboda

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 72 EUR ročne

- 39 eur ročne v akciovej cene

- 36 EUR ročne v akciovej cene
- 29 EUR ročne v akciovej cene

Možnosť zrušiť členstvo kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb pri zrušení členstva:
- refundácia vo výške 2 EUR (platí na cenu členského 29 EUR)
- refundácia vo výške 2,50 EUR (platí na cenu členského 36 EUR)
- refundácia vo výške 5 EUR (platí na cenu členského 72 EUR)

- refundácia vo výške 2,50 EUR (platí na cenu členského 39 EUR)
za každý nezačatý mesiac (1 mesiac = 30 kalendárnych dní) v rámci aktuálneho ročného cyklu členstva ENTRY, ktoré si kupujúci zakúpil. Ročný cyklus sa počíta odo dňa vytvorenia prístupu kupujúcemu do členskej úrovne ENTRY.
Príklad: Ak si požiadate o zrušenie členstva a refundáciu nevyužitého členského tridsiaty prvý deň od vytvorenia prístupu do členskej zóny, bude vám refundovaná suma za 10 mesiacov nevyužitého členstva.

Smart Life Club “BASIC” (táto služba nie je od 1.6.2020 k dispozícii na predaj)

Zahrnuté služby:
- prístup k 1 online kurzu od Smart Life, ktorý si kupujúci vybral v objednávke
- služba Osobný plán finančnej slobody
- osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 1 hod./rok
- e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- e-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
- nástroje a pomôcky na wealth management
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio, pomôcky)
- prístup do uzavretej členskej skupiny

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 299 EUR ročne

Možnosť zrušiť členstvo kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb pri zrušení členstva:
- refundácia je možná iba za nevyužité konzultácie v sume 50 EUR za každú nevyužitú 1 hodinu osobnej konzultácie avšak maximálne v rozsahu konzultačných hodín zahrnutých v tejto členskej úrovni. Na ostatné služby refundácia možná nie je keďže sú to elektronické služby dodané v plnom rozsahu ihneď po prijatí platby zo strany kupujúceho na účet predávajúceho.

Smart Life Club “PRO” (táto služba nie je od 1.6.2020 k dispozícii na predaj)

Zahrnuté služby:
- prístup ku 2 online kurzom od Smart Life, ktoré si kupujúci vybral v objednávke
- služba Osobný plán finančnej slobody
- osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 2 hod./rok
- e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- e-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
- nástroje a pomôcky na wealth management
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio, pomôcky)
- prístup do uzavretej členskej skupiny

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 480 EUR ročne

Možnosť zrušiť členstvo kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb pri zrušení členstva:
- refundácia je možná iba za nevyužité konzultácie v sume 50 EUR za každú nevyužitú 1 hodinu osobnej konzultácie avšak maximálne v rozsahu konzultačných hodín zahrnutých v tejto členskej úrovni. Na ostatné služby refundácia možná nie je keďže sú to elektronické služby dodané v plnom rozsahu ihneď po prijatí platby zo strany kupujúceho na účet predávajúceho.

Smart Life Club “All-in-One”

Zahrnuté služby:
- prístup ku všetkým dostupným online kurzom od Smart Life
- služba Osobný plán finančnej slobody
- osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 2 hod./rok
- e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- e-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
- nástroje a pomôcky na wealth management
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio, pomôcky)
- prístup do uzavretej členskej skupiny

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 720 EUR ročne
- 499 EUR ročne v akciovej cene

Možnosť zrušiť členstvo kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb pri zrušení členstva:
- refundácia je možná iba za nevyužité konzultácie v sume 50 EUR za každú nevyužitú 1 hodinu osobnej konzultácie avšak maximálne v rozsahu konzultačných hodín zahrnutých v tejto členskej úrovni. Na ostatné služby refundácia možná nie je keďže sú to elektronické služby dodané v plnom rozsahu ihneď po prijatí platby zo strany kupujúceho na účet predávajúceho.

Smart Life Club “PRIESKUMNÍK” (táto služba nie je od 28.4.2020 k dispozícii na predaj)

Zahrnuté služby:
- prístup k platenému obsahu

Spôsob úhrady členského poplatku mesačne:
- každých 30 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 12 EUR mesačne

30 dňová garancia vrátenia peňazí:
- áno, na žiadosť kupujúceho do 30 dní od stiahnutia prvej úhrady z platobnej karty za členstvo. Žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, po uplynutí 30 dňovej garančnej lehoty vrátenia peňazí sa automaticky stiahne kupujúcemu platba za ďalších 30 dní členstva. Kupujúci môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť aj po uplynutí 30 dňovej garančnej lehoty, avšak už stráca nárok na vrátenie realizovaných úhrad za členstvo. Spôsob ukončenia členstva je uvedený v bode 3.4 týchto podmienok.

Smart Life Club “ŠTUDENT” (táto služba nie je od 22.4.2020 k dispozícii na predaj)

Zahrnuté služby a bonusy:
- prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 1 hod./rok (hodnota jednej konzultačnej hodiny pre túto kategóriu je 89 EUR)
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z v bežnej cene 29 EUR
- ZĽAVA 30% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského) bežná cena tejto služby je 299 EUR a výška uplatniteľnej zľavy je 89,70 EUR
- ZĽAVA 10% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského) výška uplatniteľnej zľavy na každú jednotlivú akciu je 29,90 EUR

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 149 EUR ročne

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb:
- áno

Spôsob a príklad výpočtu refundácie:

Uhradená cena členského poplatku je 149 EUR

Službu zrušíte v 6 mesiaci od úhrady členského poplatku a využili ste jednu konzultačnú hodinu. Refundovaná vám bude nasledovná suma.

149 EUR (bolo uhradené)
minus 29 EUR (predajná cena e-knihy ktorú ste získali zadarmo)
minus 89 EUR (za 1 konzultačnú hodinu)
minus 30 EUR čo je 5 EUR za každý mesiac prístupu do členskej skupiny 
rovná sa mínus 9 EUR na refundáciu

Keďže cena využitých služieb a bonusov prekročila sumu uhradeného členského, kupujúci v takomto prípade nemá nárok na čiastočnú refundáciu. Kupujúcemu preto odporúčame v takomto prípade ponechať si členstvo minimálne do skončenia uhradeného cyklu.

Smart Life Club “PRAKTIK” (táto služba nie je od 22.4.2020 k dispozícii na predaj)

Zahrnuté služby a bonusy:
- prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 4 hod./rok (hodnota jednej konzultačnej hodiny pre túto kategóriu je 60 EUR)
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z v bežnej cene 29 EUR
- ZĽAVA 60% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského) bežná cena tejto služby je 299 EUR a výška uplatniteľnej zľavy je 179,40 EUR
- ZĽAVA 20% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského) výška uplatniteľnej zľavy na každú jednotlivú akciu je 59,80 EUR

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 299 EUR ročne

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb:
- áno

Spôsob a príklad výpočtu refundácie

Uhradená cena členského poplatku je 299 EUR

Službu zrušíte v 6 mesiaci od úhrady členského poplatku a využili ste aj 1 konzultačnú hodinu. Refundovaná vám bude nasledovná suma.

299 EUR (bolo uhradené)
minus 29 EUR (predajná cena e-knihy ktorú ste získali zadarmo)
minus 60 EUR (za 1 konzultačnú hodinu)
minus 30 EUR (čo je 5 EUR za každý mesiac prístupu do členskej skupiny)
rovná sa 180 EUR na refundáciu

V prípade, že by využité služby, bonusy a zľavy prekročili výšku uhradeného členského, nemá kupujúci nárok na refundáciu.

Smart Life Club “DRAVEC” (táto služba nie je od 22.4.2020 k dispozícii na predaj)

Zahrnuté služby a bonusy:
- prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 10 hod./rok (hodnota jednej konzultačnej hodiny pre túto kategóriu je 54 EUR)
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z v bežnej cene 29 EUR
- ZĽAVA 100% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského) bežná cena tejto služby je 299 EUR
- ZĽAVA 30% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského) výška uplatniteľnej zľavy na každú jednotlivú akciu je 89,70 EUR

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 599 EUR ročne

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb:
- áno

Spôsob a príklad výpočtu refundácie

Uhradená cena členského poplatku je 599 EUR

Službu zrušíte v 6 mesiaci od úhrady členského poplatku a využili ste aj vypracovanie Osobného plánu finančnej slobody a 2 konzultačné hodiny. Refundovaná vám bude nasledovná suma.

599 EUR (bolo uhradené)
minus 29 EUR (predajná cena e-knihy ktorú ste získali zadarmo)
minus 299 EUR (za Osobný plán finančnej slobody)
minus 108 EUR (za 2 konzultačné hodiny)
minus 30 EUR (čo je 5 EUR za každý mesiac prístupu do členskej skupiny)
rovná sa 133 EUR na refundáciu

V prípade, že by využité služby, bonusy a zľavy prekročili výšku uhradeného členského, nemá kupujúci nárok na refundáciu.

 

5.2. E-knihy

E-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
E-kniha Finančná sloboda od A po Z

Tieto elektronické produkty je možné zakúpiť priamo na webstránke smart-life.sk alebo získať v rámci členstva úrovne All-in-One Smart Life Club.

 

5.3. Vzdelávacie akcie (workshopy, kurzy, semináre, konferencie (iba tie na ktorých je potrebná osobná účasť))
Workshop Investovanie do nehnuteľností
Workshop Osobný plán finančnej slobody

5.3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť plánovanú vzdelávaciu aktivitu (napr. pre nedostatočný počet záujemcov alebo z dôvodu práce neschopnosti lektorov). V tomto prípade vráti kupujúcemu uhradenú platbu v plnej výške. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť obsah (témy) vzdelávacej aktivity, termín alebo miesto konania vzdelávacej aktivity. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať.

5.3.2. Kupujúci má nárok na vrátenie platby vo výške 100 %, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom. Storno poplatok si v tomto prípade predávajúci neúčtuje. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu v určenej výške najneskôr v lehote 3 dní od doručenia žiadosti o vrátenie poplatku.

5.3.3. Kupujúci má nárok na vrátenie platby vo výške 70 %, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim 14 až 8 dní pred jeho začiatkom. Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 30 % z platby. Predávajúci vráti záujemcovi poplatok krátený o storno poplatok (70 %) najneskôr v lehote 3 dní od doručenia žiadosti.

5.3.4. Kupujúci má nárok na vrátenie platby vo výške 50 %, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim 7 až 3 dni pred jeho začiatkom. Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 50 % z platby. Predávajúci vráti záujemcovi poplatok krátený o storno poplatok (50 %) najneskôr v lehote 3 dní od doručenia žiadosti.

5.3.5. Kupujúci nemá nárok na vrátenie platby, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim 2 a menej dní pred jeho začiatkom. Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 100 % z platby.

5.3.6. Kupujúci nemá nárok na vrátenie platby, ak svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim neodhlási za podmienok uvedených v ods. (5.3.2.), (5.3.3.) a (5.3.4.). Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 100 % z platby.

5.3.7. Za riadne odhlásenie sa z podujatia sa považuje písomný prejav vôle kupujúceho, z ktorého je nepochybné, že sa podujatia (na ktoré sa prihlásil) nemá záujem zúčastniť. Odhlásenie sa z podujatia možno uskutočniť písomne na emailovú adresu club@smart-life.sk


5.4. Online kurzy a záznamy z online webinárov a konferencií

5.4.1. Predávajúci poskytuje na svojej webstránke www.smart-life.sk časovo obmedzený prístup do digitálnych online kurzov za úhradu po dobu 180 dní od prijatia úhrady na svoj účet a vygenerovania prístupových údajov kupujúcemu.

5.4.2. Kupujúci získava k takejto službe časovo obmedzený prístup po dobu 180 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov do online kurzu. Po uplynutí 180 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov do online kurzu je kupujúcemu prístup do online kurzu automaticky zrušený a kupujúci týmto stráca nárok na prístup k takémuto obsahu.

5.4.3. Ihneď po vygenerovaní prístupových údajov získava kupujúci prístup k celému online kurzu. Prihlásením kupujúceho do online kurzu kupujúci potvrdzuje kúpu tejto elektronicky poskytovanej služby v plnom rozsahu bez nároku na storno a vrátenie uhradeného poplatku. Z tohto dôvodu sa na online kurzy nevzťahujú žiadne storno podmienky od momentu ako sa kupujúci po prvý krát prihlási a pristúpi k obsahu online kurzu.

5.4.4. Záznamy z online webinárov a konferencií majú časovo obmedzený prístup po dobu 10 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov k takémuto záznamu. Po uplynutí 10 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov je kupujúcemu prístup k takémuto záznamu automaticky zrušený a kupujúci týmto stráca nárok na prístup k takémuto obsahu.

5.4.5. Používanie obsahu online kurzu sa riadi a je podmienené licenčnými podmienkami uvedenými v článku 12. týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade porušenia týchto lincenčných podmienok alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje nárok na zrušenie prístupu kupujúceho do online kurzu bez nároku na vrátenie úhrady kupujúcemu za online kurz. Zrušením pristupu do online kurzu nezaniká predávajúcemu právo a nárok na náhradu škody zo strany kupujúceho za porušenie licenčných podmienok uvedených v článku 12. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Tieto Platobné a storno podmienky vstupujú do platnosti dňa 9.9.2020