Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.smart-life.sk

Predávajúci:
Smart-Life holding, s. r. o.
L. Svobodu 1530/9
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 52808378
DIČ: 2121139086

zapísaná v Obchodnom registri SR, pod spisovou značkou vložka číslo 37812/S

Bankové spojenie:
Fio Banka
IBAN: SK52 8330 0000 0025 0173 4693
BIC kód / SWIFT: FIOZSKBAXXX

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu alebo služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu alebo služby vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. CENA ONLINE PRODUKTOV A SLUŽIEB

Ceny za online produkty a služby uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu akceptovania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe

3.2. Možnosti platieb

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovým prevodom: Tatrabanka, SLSP, VÚB, ČSOB, Raiffeisen BANK, Fio Banka, mBank a dalšie.

3.3. Bonusy

Všetky bonusy na ktoré získa kupujúci svojim nákupom nárok (závislé od aktuálnej ponuky produktov a služieb portálu smart-life.sk),budú poskytnuté prostredníctvom emailu alebo sprístupnené v členskej sekcii Smart Life Club a to za podmienky, že objednávka bude zo strany kupujúceho riadne uhradená a kupujúci nepožiadal v garančnej lehote o vrátenie peňazí.

4. OPAKOVANÉ PLATBY (opakované platby na všetky druhy členstiev sú zrušené od 9.9.2020 - platí len pre objednávky členstva po dátume 9.9.2020)

4.1. Opakovaná platba - 30 dní, resp. 365 dní

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v Smart Life Club s pravidelným mesačným, resp. ročným členským poplatkom (v závislosti od konkrétnej kategórie členského), využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. recurring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný mesačný, resp. ročný členský poplatok v sume, ktorá je zreteľne a jasne uvedená v objednávke a to po celú dobu trvania členstva, resp. pokiaľ sa kupujúci rozhodne svoje členstvo ukončiť. Vyplnením predajného formuláru kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní, resp. každý rok (365 dní) v závislosti od konkrétnej členskej kategórie a počínajúc dátumom objednávky automaticky stiahnutý z platobnej karty kupujúceho (z ktorej bola vykonaná prvá úhrada) a to po celú dobu trvania členstva, resp. až do doby pokiaľ kupujúci požiada predávajúceho o zrušenie objednanej služby.

4.2. Skúšobná doba na 30 dní a garancia vrátenia peňazí

Ak je predmetom kúpy vybrané členstvo v Smart Life Club (viď. konkrétne podmienky v bode 11), kupujúci má nárok v prípade, že sa tak sám rozhodne, na vrátenie uhradenej sumy a to do 30 dní od úhrady prvej platby za členstvo. Pri predajnom formulári je tento možný nárok kupujúceho uvedený logom a vysvetlivkou označenými ako 30-dňová garancia vrátenia peňazí.

V prípade, že kupujúci do 30 dní svoje členstvo nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva, a to podľa kategórie zakúpeného členstva s pravidelným 30 dňovým alebo ročným (365 dňovým) členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členského), ku ktorého úhrade využíva predávajúci automatické opakované platby kartou (tzv. recurring payments). 

4.3. Upozornenie na automatickú (opakovanú) platbu

V prípade, že sa na objednávku vzťahuje opakovaná platba, kupujúci je vždy riadne informovaný na predajnej stránke produktu alebo služby o fixnej výške pravidelného poplatku a tiež o spôsobe akým je možné zrušiť členstvo v Smart Life Club a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplníte a odošlete obejdnávku, ktorá zahŕňa opakované platby, pošleme vám do 2 pracovných dní od potvrdenia prvej platby, potvrdenie o založení opakovanej platby na vašej platobnej karte, a to prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke. Súčasne vždy 7 dní pred automatickým stiahnutím platby je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu uvedenú v objednávke, spolu s jasnou informáciou, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

4.4. Ukončenie členstva v Smart Life Club a zrušenie automatickej platby

Svoje členstvo v Smart Life Clube môže kupujúci kedykoľvek ukončiť kontaktovaním zákazníckej podpory na e-mailom na adrese club@smart-life.sk Ukončením členstva v členskej sekcii je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej z platobnej karty kupujúceho strhávaný. Ukončením členstva v členskej sekcii sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní už uhradenej doby členského poplatku) do členskej sekcie Smart Life Club pre kupujúceho deaktivovaný. Kupujúci má nárok v prípade predčasného zrušenia ročného členstva Smart Life Club (platí iba pre kategórie “Dravec”, “Praktik” a “Študent”) na vrátenie pomernej časti za nevyužité služby predplateného členského poplatku. Výpočet pomernej časti uhradeného ročného členského je uvedený v časti STORNO SLUŹIEB týchto podmienok.

4.5. Zľavové akcie na členské v Smart Life Clube

Zľavnené sadzby členského sa vždy vzťahujú iba na prvú z opakovaných automatických platieb členského poplatku. Druhá a každá ďalšia úhrada poplatku za členstvo v Smart Life Clube už bude stiahnutá v bežnej cenníkovej sadzbe služby, ktorá je pri akciovej cene vždy uvedená ako prečiarknutá bežná cena služby a to popise služby ako aj v samotnej objednávke služby. V prípade aktualizácie cenníkových služieb s opakovanými platami mimo akciových ponúk predávajúceho platia pravidlá uvedené v bode 3.6 týchto podmienok.

4.6. Zmena ceny služieb s opakovanými platbami

V prípade, že predávajúci upraví cenu služby s pravidelnou platbou, bude predávajúci informovať o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke, a to najneskôr 30 dní pred aktualizáciou cenníka služieb. V prípade, že kupujúci službu s pravidelnou platbou nezruši, považuje sa toto konanie kupujúceho za súhlas so zmenou fixnej sumy, ktorú bude predávajúci automaticky sťahovať z platobnej karty kupujúceho po aktualizácii cenníka služieb.

4.7. Vypršanie platnosti platobnej karty kupujúceho

Pri opakovaných automatických platbách môže nastať situácia, kedy vyprší platnosť platobnej karty kupujúceho. V prípade, že platobná karta, ktorú uviedol a použil kupujúci pri poslednej platbe za členské expiruje alebo bude inak neplatná a automatická platba nezbehne, bude kupujúci upozornený na e-mail uvedený v objednávke služby na to, aby si aktualizoval údaje platobnej karty. Pokiaľ tak kupujúci neurobí do 7 kalendárnych dní od odoslania informačného emailu zo strany predávajúceho, môže predávajúci zablokovať kupujúcemu prístup do členskej sekcie a prislúchajúce služby. V prípade, že kupujúci nevykoná potrebné zmeny ani do 30 dní od prvého upozornenia predávajúcim (predávajúci sa pokúsi, ale nie je povinný kontaktovať kupujúceho viac krát v tejto veci) predávajúci definitívne zruši kupujúcemu členstvo v Smart Life Clube.

5. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pri online produktoch a službách je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník / Kupujúci dostane e-mailom prístupy k online produktu a službám. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 6 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

6. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlášť. V prípade elektronicky dodávaných produktov a služieb si predávajúci neúčtuje žiadne poštovné a balné.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Na tovar zakúpený cez internetový obchod www.smart-life.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Pri väčšine online produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Súhlas s tu uvedenými záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

8. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.0 Záruka vrátenia peňazí do 30 dní. Ak bude kupujúci nespokojný s dodanou službou, má nárok na vrátenie peňazí , a to do 30 dní od kúpy danej služby. Po 30 dňoch sa bude postupovať podľa podmienok uvedených v bodoch nižšie.

8.1. Za svoje produkty a služby ručí Smart-Life holding, s. r. o. zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

8.2. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov. Odstúpenie je možné realizovať e-mailovou formou na adresu club@smart-life.sk s prehlásením, že kupujúci od zmluvy odstupuje spolu s priloženou kópiou faktúry. Pre vybrané produkty a služby uvedené v článku 10. týchto podmienok platia osobitné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu bude odoslane vyúčtovanie za nevyužité služby a produkty a súčasne dobropis s odpovedajúcou nespotrebovanou sumou. Ceny spotrebovaných produktov a služieb budú kalkulované v aktuálnej cenníkovej výške t.j. pred zľavou, ak sa v bode 11. nepíše ináč. Kupujúci tento dobropis podpíše a elektronicky pošle naskenovanú alebo odfotenú kópiu naspäť predávajúcemu. Dobropisovaná suma bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia podpísaného dobropisu. Dobropisovaná suma bude uhradená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy kupujúcemu zaniká nárok na služby a produkty, na ktoré zrušil kúpnu zmluvu.

Pri ostatných produktoch a službách neuvedených v článku 10. týchto podmienok a predávaných na www.smart-life.sk je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípade, že tieto sa ešte nezačali kupujúcemu poskytovať, resp. ešte neboli kupujúcemu dodané.

8.3. Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou na e-mail club@smart-life.sk Na podanie reklamácie alebo námietky nie je predpísaný žiadny špeciálny formulár. Z vyjadrenia kupujúceho musí byť jasné v čom spočíva jeho reklamácia či námietka a akú formu jej vybavenia požaduje. O podanej reklamácii alebo námietke rozhodne predávajúci najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Kupujúci alebo používateľ webstránky smart-life.sk dostane vyjadrenie emailom a v prípade, že predávajúci plne nevyhovie predloženej požiadavke, svoje rozhodnutie aj odôvodni.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA VZDELÁVACEJ AKTIVITE (WORKSHOPY, KURZY, SEMINÁRE, KONFERENCIE)

9.1. Účastník vzdelávacej aktivity organizovanej predávajúcim sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré vyplývajú z ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení (zákon o ochrane zdravia pri práci), ako aj z ďalších súvisiacich právnych predpisov. Účastník sa zaväzuje najmä:

a) nevstupovať do priestorov v budove, ktoré sú označené zákazom vstupu,

b) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v priestoroch učebne alebo v okolí bezprostredne pred a počas uskutočňovania výučby,

c) dodržiavať určený zákaz fajčenia v priestoroch budovy, v ktorom sa nachádza učebňa,

d) dodržiavať pokyny a usmernenia lektorov, a to najmä v prípade akejkoľvek nepredvídanej živelnej pohromy (zemetrasenie, požiar a pod.),

e) nemanipulovať v budove, v ktorej sa nachádza učebňa, bez vedomia a predchádzajúcich inštrukcií lektora s akýmikoľvek elektrickými, plynovými alebo inými zariadeniami, ktoré by svojou povahou mohli ohroziť život, zdravie účastníka alebo iných osôb,

f) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania v učebni.

9.2. Účastník vzdelávacej aktivity sa zaväzuje rešpektovať zákaz zaznamenávania vzdelávacej aktivity alebo jej časti akýmkoľvek zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým spôsobom.

9.3.Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený vylúčiť z účasti na vzdelávacej aktivite alebo podujatí osobu, ktorá nedodržiava podmienky určené v tomto Článku VOP. Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený vylúčiť z účasti na vzdelávacej aktivite (podujatí) aj takú osobu, ktorá ruší vzdelávaciu aktivitu (podujatie) alebo sa správa inak nevhodne. Takto vylúčený účastník nemá nárok na vrátenie platby alebo jej časti.

9.4. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu na majetku alebo zdraví účastníka vzdelávacej aktivity organizovanej predávajúcim.

9.5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá tretej osobe vznikla použitím akéhokoľvek odborného názoru jej lektora alebo použitím dokumentu, vrátane vzorových dokumentov (vzorov zmlúv, formulárov a pod.), ktoré predávajúci poskytuje alebo ich zasiela e-mailom, poštou alebo ich sprístupňuje prostredníctvom svojej internetovej stránky. Predávajúcim takéto vzory dokumentov neupravuje ani neposkytuje právne, daňové alebo iné poradenstvo, ktoré sa vykonáva podľa osobitných predpisov.

9.6. Účastník podujatia organizovaného predávajúcim nie je oprávnený vo zvýšenom rozsahu rozširovať na podujatí reklamné letáky, vizitky či iné propagačné materiály. Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený takéhoto účastníka z účasti na podujatí organizovanom predávajúcim vylúčiť v prípade, ak sa účastník odmietne dodatočne stať partnerom podujatia. Takto vylúčený účastník nemá nárok na vrátenie platby alebo jej časti.

9.7. Účastník vzdelávacej aktivity alebo podujatia organizovaného predávajúcim nie je oprávnený vyhotovovať zo vzdelávacej aktivity alebo podujatia zvukový či zvukovo-obrazový záznam ani vyhotovovať rozmnoženiny materiálov (fyzické alebo digitálne), ktoré na vzdelávacej aktivite alebo podujatí obdržal. Predávajúci môže účastníkovi na základe žiadosti udeliť písomnú výnimku.

10. OSOBITNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA ČLENSKEJ SEKCIE SMART LIFE CLUB

Tieto osobitné podmienky pužívania členskej sekcie Smart Life Club upravujú podmienky poskytovania služieb predávajúcim tak, že ustanovujú práva a povinnosti týkajúce sa všetkých vzťahov predávajúceho vznikajúcich medzi ním a členmi Smart Life Clubu pri užívaní služieb a výhod členov Smart Life Clubu. Práva a povinnosti člena Smart Life Clubu patria každému, kto je oprávnený užívať portál www.smart-life.sk, a kto sa prostredníctvom svojho používateľského účtu a hesla prihlási na tento portál s cieľom využívať služby a výhody Smart Life Clubu. Rozsah oprávnení a výhod člena Smart Life Clubu si určí každý člen sám pri a po registrácii, a to výberom konkrétnej členskej úrovne zo skupín služieb a výhod poskytovaných Predávajúcim za určený poplatok, ktorý predstavuje prístup do konkrétnej členskej úrovne  pre člena Smart Life Clubu.

10.1. Definície pojmov

Portál – internetová stránka www.smart-life.sk vlastnená a prevádzkovaná Predávajúcim za účelom poskytovania prístupu do členskej sekcie pre členov Smart Life Clubu.

Používateľský účet – je to prostriedok na prístup do členskej sekcie pre členov Smart Life Clubu.

Heslo - jedinečný reťazec písmen, číslic a znakov slúžiaci na prístup k používateľskému účtu.

Konzultácia - osobné stretnutie alebo telefonický rozhovor člena klubu so Smart Life konzultantom, príp. rozhovor prostredníctvom online služieb ako Skype, Google Hangouts a pod. Jedna konzultačná jednotka trvá 60 minút.

Členská úroveň - súbor služieb a výhod využívaných členom Smart Life Clubu v rozsahu stanovenom v týchto osobitných podmienkách.

Poplatok - suma finančných prostriedkov platená členom Smart Life Clubu na účet Predávajúceho ako prístup člena Smart Life Clubu do členskej sekcie na Portáli vo výške podľa aktuálneho cenníka konkrétnej členskej úrovne.

10.2. Členstvo v Smart Life Clube

Člen Smart Life Clubu, pred vstupom do Klubu, bližšie nedefinovaná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba alebo obec (ďalej len „člen Klubu”) , prejaví záujem o členstvo v Klube, na základe ktorého chce využívať služby a výhody Klubu.

Člen Klubu zaujímajúci sa o členstvo v Klube, navštívi portál, kde prostredníctvom vopred určeného postupu, zvolí si členskú úroveň a vyplní objednávkovy formulár ako záujemca o členstvo v Klube. Objednávku môže takýto záujemca o členstvo odoslať iba po prijatí VOP, inak nie je možné členstvo do Klubu vytvoriť. Následne bude presmerovaný na úhradu členského prostredníctvom platobnej brány. Po úhrade platby, teda po prijatí platby na účet Predávajúceho, záujemcovi vznike právo užívať zakúpenú členskú úroveň a môže aktívne začať s využívaním výhod podľa rozsahu určeného v predmetnej členskej úrovni v súlade s VOP.

Rozsah členstva člena Klubu je určený najskôr pri registrácii za člena Klubu, a to určením členskej úrovne.

Zmena rozsahu člena Klubu, teda zmena členskej úrovne je možná na základe žiadosti, ktorú člen Klubu odošle Predávajúcemu prostredníctvom emailu club@smart-life.sk. Zmena členskej úrovne je účinná úhradou platby za danú člensku úroveň.

Člen Klubu má oprávnenie čerpať služby členstva Klubu, a to v rozsahu podľa členskej úrovne, ktorú využíva a VOP.

10.3. Výhody člena Klubu

Členovia Klubu majú za členský poplatok a počas platného členstva nárok čerpať nasledujúce služby a bonusy podľa zvolenej členskej úrovne.

Členská úroveň ENTRY – člen Klubu má nárok na:
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio)
- prístup do uzavretej členskej skupiny
- Prvá časť online kurzu Finančná sloboda

Členská úroveň BASIC – člen Klubu má nárok na:
- prístup k 1 online kurzu od Smart Life, ktorý si kupujúci vybral v objednávke
- služba Osobný plán finančnej slobody
- osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 1 hod./rok
- e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- e-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
- nástroje a pomôcky na wealth management
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio, pomôcky)
- prístup do uzavretej členskej skupiny

Členská úroveň PRO – člen Klubu má nárok na:
- prístup ku 2 online kurzom od Smart Life, ktoré si kupujúci vybral v objednávke
- služba Osobný plán finančnej slobody
- osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 2 hod./rok
- e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- e-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
- nástroje a pomôcky na wealth management
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio, pomôcky)
- prístup do uzavretej členskej skupiny

Členská úroveň All-in-One – člen Klubu má nárok na:
- prístup ku všetkým dostupným online kurzom od Smart Life
- služba Osobný plán finančnej slobody
- osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 2 hod./rok
- e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- e-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
- nástroje a pomôcky na wealth management
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio, pomôcky)
- prístup do uzavretej členskej skupiny

Členská úroveň DRAVEC – člen Klubu má nárok na:
- Prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 10 hod./rok
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- ZĽAVA 100% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba počas platného členstva)
- ZĽAVA 30% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského)
- Zvýhodnené ponuky od partnerov programu Smart Life

Členská úroveň PRAKTIK – člen Klubu má nárok na:
- Prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 4 hod./rok
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- ZĽAVA 60% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského)
- ZĽAVA 20% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského)
- Zvýhodnené ponuky od partnerov programu Smart Life

Členská úroveň ŠTUDENT – člen Klubu má nárok na:
- Prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 1 hod./rok
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z
- ZĽAVA 30% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského)
- ZĽAVA 10% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského)
- Zvýhodnené ponuky od partnerov programu Smart Life

Cenník konkrétnej členskej úrovne je uvedený na stránke: www.smart-life.sk.

10.4. Využívanie členských služieb

Člen Klubu má oprávnenie na nerušené užívanie portálu. Predávajúci mu takéto užívanie portálu musí umožniť.

Pokiaľ bude portál nedostupný na užívanie členovi, má Predávajúci 24 hodín na jeho opätovné sprístupnenie. Táto lehota je predĺžená v prípade, ak Predávajúci vykonáva na portáli údržbu a upozornil používateľov portálu na túto údržbu aspoň 24 hodín pred začatím vykonávania údržby.

Člen Klubu je povinný užívať portál takým spôsobom, aby svojim konaním neporušoval právne predpisy Slovenskej republiky.

Člen Klubu nesmie užívať portál takým spôsobom, ktorým by došlo k spáchaniu trestného činu.

Člen Klubu nesmie poskytnúť prístup na svoj používateľský účet inej osobe. Poskytnutie prístupu na používateľský účet nezbavuje člena Klubu zodpovednosti za úkony vykonané prostredníctvom používateľského účtu.

Služby, ktoré člen Klubu nevyužije v príslušnom mesiaci alebo roku, za ktorý mu prináležia, sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca alebo roka a členovi Klubu prepadajú.

Akékoľvek užívanie služieb člena Klubu v danej členskej úrovni v rámci kalendárneho mesiaca alebo roka sa považuje za užívanie služieb danej členskej úrovni v celosti a člen Klubu po využití akejkoľvek služby nemá nárok na vrátenie už uhradeného poplatku.

10.5. Vyhlásenia o zodpovednosti

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za akékoľvek správanie a prípadne kroky člena Klubu na základe poskytnutých odpovedí na otázky, alebo poskytnutých právnych dokumentov.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za úplnosť poskytnutých informácii členovi Klubu, nakoľko Predávajúci odpovedá iba na situáciu popísanú v otázke.

Člen Klubu zodpovedá za svoj používateľský účet. Akékoľvek použitie, zneužitie alebo nakladanie s užívateľským účtom, nezakladá akúkoľvek zodpovednosť Predávajúceho. Za svoj používateľský účet a prístup k nemu, teda potrebu uchovania tajnosti hesla, nesie člen Klubu sám.

10.6. Práva a Povinnosti

Predávajúci má právo na zmenu obsahu na portáli. Všetky informácie, ktoré Predávajúci zverejní na portáli sú jeho majetkom a podliehajú korekcii vykonávanej Predávajúcim.

Člen Klubu má právo na prístup k portálu, okrem situácii, kedy je tento prístup obmedzený.

10.7. Platobné podmienky

Člen Klubu sa zaväzuje, že si bude platiť za prístup do zvolenej členskej úrovne riadne, včas a v sume stanovenej aktuálnym cenníkom služieb Predávajúceho uvedených na Portáli.

Prístup do zakúpenej členskej úrovne je splatný bankovým prevodom alebo platobnou kartou každých 30 alebo 365 kalendárnych dní v závislosti od konkrétnej členskej úrovne odo dňa prvej úhrady za členské, po ktorej získava člen od Predávajúceho prístupy Užívateľské meno a Heslo odoslané emailom.

Ak ste na úhradu členského poplatku použili platobnú kartu, bude pre vaše pohodlie na ňu založená opakovaná platba. Viac o parametroch opakovanej platby nájdete na tomto odkaze. Parametre opakovanej platby Smart Life Club. Opakované platby boli zrušené pre všetky druhy členstva od 9.9.2020 - platí len pre objednávky členstva po dátume 9.9.2020.

Po uhradení prístupu do členskej sekcie má právo člen Klubu žiadať o zaslanie elektronickej faktúry prostredníctvom e-mailu. Faktúra bude zaslaná Predávajúcim bezodkladne po uhradení a prijatí platby od člena Klubu.

10.8. Ukončenie členstva v Smart Life Clube.

Členstvo člena Smart Life Clubu zanikne:
- neuhradením členského poplatku za prístup do členskej sekcie Smart Life Club vo výške podľa platného cenníka Predávajúceho a v stanovenej lehote,
- písomnou dohodou medzi členom Smart Life Clubu a Predávajúcim,
- neprijatím zmien VOP Predávajúceho,
- závažným porušením týchto podmienok.

11. STORNO PODMIENKY VYBRANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB

Predávajúci poskytuje na produkty a služby uvedené v tomto článku týchto podmienok a predávané na webstránke www.smart-life.sk nasledovné osobitné storno podmienky a garancie vrátenia peňazí.

11.1. Členstvo v Smart Life Club

Členstvo v Smart Life Clube je rozdelené do nasledovných kategórií kde každá z kategórií zahŕňa konkrétne objemy poskytovaných služieb a bonusov. Smart Life Club poskytuje nasledovné kategórie členstva:
ENTRY
BASIC (od 1.6.2020 už nie je v ponuke)
PRO (od 1.6.2020 už nie je v ponuke)
All-in-One
PRIESKUMNÍK (od 28.2.2020 už nie je v ponuke)
ŠTUDENT (od 22.4.2020 už nie je v ponuke)
PRAKTIK (od 22.4.2020 už nie je v ponuke)
DRAVEC (od 22.4.2020 už nie je v ponuke)

Ak člen Smart Life Clubu zruší svoje členstvo počas 30 dňovej garancie vrátenia peňazí, bude mu vrátená suma znížená o súčet cien využitých služieb podľa aktuálneho cenníka na stránke www.smart-life.sk

Na členstvo ENTRY sa vzťahujú osobitné platobné a storno podmienky.

30 dňová garancia vrátenia peňazí sa nevzťahuje na kategórie členstva BASIC, PRO a All-in-One. Na tieto členské kategórie sa vzťahujú osobitné platobné a storno podmienky.

Smart Life Club “PRIESKUMNÍK” (táto služba nie je od 28.2.2020 k dispozícii)

Zahrnuté služby:
- prístup k platenému obsahu

Spôsob úhrady členského poplatku mesačne:
- každých 30 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 12 EUR mesačne

30 dňová garancia vrátenia peňazí:
- áno, na žiadosť kupujúceho do 30 dní od stiahnutia prvej úhrady z platobnej karty za členstvo. Žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, po uplynutí 30 dňovej garančnej lehoty vrátenia peňazí sa automaticky stiahne kupujúcemu platba za ďalších 30 dní členstva. Kupujúci môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť aj po uplynutí 30 dňovej garančnej lehoty, avšak už stráca nárok na vrátenie realizovaných úhrad za členstvo. Spôsob ukončenia členstva je uvedený v bode 3.4 týchto podmienok.

Smart Life Club “ŠTUDENT” (táto služba nie je od 22.4.2020 k dispozícii)

Zahrnuté služby a bonusy:
- prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 1 hod./rok (hodnota jednej konzultačnej hodiny pre túto kategóriu je 89 EUR)
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z v bežnej cene 29 EUR
- ZĽAVA 30% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského) bežná cena tejto služby je 299 EUR a výška uplatniteľnej zľavy je 89,70 EUR
- ZĽAVA 10% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského) výška uplatniteľnej zľavy na každú jednotlivú akciu je 29,90 EUR

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 149 EUR ročne

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb:
- áno

Spôsob a príklad výpočtu refundácie:

Uhradená cena členského poplatku je 149 EUR

Službu zrušíte v 8 mesiaci od úhrady členského poplatku a využili ste jednu konzultačnú hodinu. Refundovaná vám bude nasledovná suma.

149 EUR (bolo uhradené)
minus 29 EUR (predajná cena e-knihy ktorú ste získali zadarmo)
minus 89 EUR (za 1 konzultačnú hodinu)
minus 40 EUR čo je 5 EUR za každý mesiac prístupu do členskej skupiny 
rovná sa mínus 9 EUR na refundáciu

Keďže cena využitých služieb a bonusov prekročila sumu uhradeného členského, kupujúci v takomto prípade nemá nárok na čiastočnú refundáciu. Kupujúcemu preto odporúčame v takomto prípade ponechať si členstvo minimálne do skončenia uhradeného cyklu.

Smart Life Club “PRAKTIK” (táto služba nie je od 22.4.2020 k dispozícii)

Zahrnuté služby a bonusy:
- prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 4 hod./rok (hodnota jednej konzultačnej hodiny pre túto kategóriu je 60 EUR)
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z v bežnej cene 29 EUR
- ZĽAVA 60% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského) bežná cena tejto služby je 299 EUR a výška uplatniteľnej zľavy je 179,40 EUR
- ZĽAVA 20% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského) výška uplatniteľnej zľavy na každú jednotlivú akciu je 59,80 EUR

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 299 EUR ročne

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb:
- áno

Spôsob a príklad výpočtu refundácie

Uhradená cena členského poplatku je 299 EUR

Službu zrušíte v 6 mesiaci od úhrady členského poplatku a využili ste aj 1 konzultačnú hodinu. Refundovaná vám bude nasledovná suma.

299 EUR (bolo uhradené)
minus 29 EUR (predajná cena e-knihy ktorú ste získali zadarmo)
minus 60 EUR (za 1 konzultačnú hodinu)
minus 30 EUR (čo je 5 EUR za každý mesiac prístupu do členskej skupiny)
rovná sa 180 EUR na refundáciu

V prípade, že by využité služby, bonusy a zľavy prekročili výšku uhradeného členského, nemá kupujúci nárok na refundáciu.

Smart Life Club “DRAVEC” (táto služba nie je od 22.4.2020 k dispozícii)

Zahrnuté služby a bonusy:
- prístup k platenému obsahu
- Prístup do uzavretej členskej skupiny
- Nástroje na wealth management
- Osobné konzultácie a mentoring 1-na-1 v objeme 10 hod./rok (hodnota jednej konzultačnej hodiny pre túto kategóriu je 54 EUR)
- ZADARMO e-kniha Ako sa stať finančne slobodným od A po Z v bežnej cene 29 EUR
- ZĽAVA 100% na službu Osobný plán finančnej slobody (voliteľné a platí iba spolu so zakúpením členského) bežná cena tejto služby je 299 EUR
- ZĽAVA 30% na workshopy a konferencie Smart Life (počas platnosti členského) výška uplatniteľnej zľavy na každú jednotlivú akciu je 89,70 EUR

Spôsob úhrady členského poplatku ročne:
- každých 365 dní prostredníctvom opakovanej platby

Cena členského:
- 599 EUR ročne

Možnosť zrušiť účet kedykoľvek:
- áno, žiadosť kupujúci posiela e-mailom na adresu predávajúceho club@smart-life.sk

Refundácia nespotrebovaných služieb:
- áno

Spôsob a príklad výpočtu refundácie

Uhradená cena členského poplatku je 599 EUR

Službu zrušíte v 6 mesiaci od úhrady členského poplatku a využili ste aj vypracovanie Osobného plánu finančnej slobody a 2 konzultačné hodiny. Refundovaná vám bude nasledovná suma.

599 EUR (bolo uhradené)
minus 29 EUR (predajná cena e-knihy ktorú ste získali zadarmo)
minus 299 EUR (za Osobný plán finančnej slobody)
minus 108 EUR (za 2 konzultačné hodiny)
minus 30 EUR (čo je 5 EUR za každý mesiac prístupu do členskej skupiny)
rovná sa 133 EUR na refundáciu

V prípade, že by využité služby, bonusy a zľavy prekročili výšku uhradeného členského, nemá kupujúci nárok na refundáciu.

 

11.2. E-knihy

E-kniha Investovanie do nehnuteľností od A po Z
E-kniha Finančná sloboda od A po Z

Tieto elektronické produkty je možné zakúpiť samostatne alebo získať v rámci členstva úrovne All-in-One Smart Life Club.


11.3. Vzdelávacie akcie
(workshopy, kurzy, semináre, konferencie (iba tie na ktorých je potrebná osobná účasť)
Offline workshop Investovanie do nehnuteľností
Offline workshop Osobný plán finančnej slobody
Offline workshop Investovanie na akciových trhoch

11.3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť plánovanú vzdelávaciu aktivitu (napr. pre nedostatočný počet záujemcov alebo z dôvodu práce neschopnosti lektorov). V tomto prípade vráti kupujúcemu uhradenú platbu v plnej výške. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť obsah (témy) vzdelávacej aktivity, termín alebo miesto konania vzdelávacej aktivity. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať.

11.3.2. Kupujúci má nárok na vrátenie platby vo výške 100 %, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom. Storno poplatok si v tomto prípade predávajúci neúčtuje. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu v určenej výške najneskôr v lehote 3 dní od doručenia žiadosti o vrátenie poplatku.

11.3.3. Kupujúci má nárok na vrátenie platby vo výške 70 %, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim 14 až 8 dní pred jeho začiatkom. Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 30 % z platby. Predávajúci vráti záujemcovi poplatok krátený o storno poplatok (70 %) najneskôr v lehote 3 dní od doručenia žiadosti.

11.3.4. Kupujúci má nárok na vrátenie platby vo výške 50 %, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim 7 až 3 dni pred jeho začiatkom. Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 50 % z platby. Predávajúci vráti záujemcovi poplatok krátený o storno poplatok (50 %) najneskôr v lehote 3 dní od doručenia žiadosti.

11.3.5. Kupujúci nemá nárok na vrátenie platby, ak odhlási svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim 2 a menej dní pred jeho začiatkom. Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 100 % z platby.

11.3.6. Kupujúci nemá nárok na vrátenie platby, ak svoju účasť na podujatí organizovanom predávajúcim neodhlási za podmienok uvedených v ods. (5.3.2.), (5.3.3.) a (5.3.4.). Predávajúci si v tomto prípade účtuje storno poplatok vo výške 100 % z platby.

11.3.7. Za riadne odhlásenie sa z podujatia sa považuje písomný prejav vôle kupujúceho, z ktorého je nepochybné, že sa podujatia (na ktoré sa prihlásil) nemá záujem zúčastniť. Odhlásenie sa z podujatia možno uskutočniť písomne na emailovú adresu club@smart-life.sk

 

11.4. Online kurzy a záznamy z online webinárov a konferencií

11.4.1. Predávajúci poskytuje na svojej webstránke www.smart-life.sk časovo obmedzený prístup do digitálnych online kurzov za úhradu po dobu 180 dní od prijatia úhrady na svoj účet a vygenerovania prístupových údajov kupujúcemu.

11.4.2. Kupujúci získava k takejto službe časovo obmedzený prístup po dobu 180 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov do online kurzu. Po uplynutí 180 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov do online kurzu je kupujúcemu prístup do online kurzu automaticky zrušený a kupujúci týmto stráca nárok na prístup k takémuto obsahu.

11.4.3. Ihneď po vygenerovaní prístupových údajov získava kupujúci prístup k celému online kurzu. Prihlásením kupujúceho do online kurzu kupujúci potvrdzuje kúpu tejto elektronicky poskytovanej služby v plnom rozsahu bez nároku na storno a vrátenie uhradeného poplatku. Z tohto dôvodu sa na online kurzy nevzťahujú žiadne storno podmienky od momentu ako sa kupujúci po prvý krát prihlási a pristúpi k obsahu online kurzu.

11.4.4. Záznamy z online webinárov a konferencií majú časovo obmedzený prístup po dobu 10 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov k takémuto záznamu. Po uplynutí 10 kalendárnych dní od vygenerovania prístupových údajov je kupujúcemu prístup k takémuto záznamu automaticky zrušený a kupujúci týmto stráca nárok na prístup k takémuto obsahu.

11.4.5. Používanie obsahu online kurzu sa riadi a je podmienené licenčnými podmienkami uvedenými v článku 12. týchto VOP. V prípade porušenia týchto lincenčných podmienok alebo týchto VOP si predávajúci vyhradzuje nárok na zrušenie prístupu kupujúceho do online kurzu bez nároku na vrátenie úhrady kupujúcemu za online kurz. Zrušením pristupu do online kurzu nezaniká predávajúcemu právo na náhradu škody zo strany kupujúceho za porušenie licenčných podmienok uvedených v článku 12. týchto VOP.

12. LICENČNÉ PODMIENKY

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

12.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu nevýhradné právo k prístupu elektronického obsahu, ktorý kupujúci môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Kupujúci môže elektronický obsah predávajúceho používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

12.2. Kupujúci nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Kupujúci je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva predávajúceho. Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv predávajúceho k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje predávajúcemu oznámiť.

12.3. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A DOBRÉHO MENA PREDÁVAJÚCEHO

Všetky offline aj online workshopy, kurzy, produkty, služby ponúkané prostredníctvom webstránky www.smart-life.sk, ako aj kompletný obsah uvedný a šírený na webstránke www.smart-life.sk (predovšetkým video, audio a textový obsah) sú chránené autorským právom a sú výsledkom tvorivej činnosti autorov obsahu. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu alebo návštevníkovi a používateľovi webstránky www.smart-life.sk právo šíriť dielo predávajúceho akýmikoľvek cestami elektronickej či inej komunikácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám. Akékoľvek kopírovanie, napodobňovanie, neoprávnené používanie a šírenie obsahu uvedeného v týchto podmienkach je trestné podľa ustanovení § 283 Trestného zákona.

13.1. Kupujúci alebo tretia osoba sú povinní správať sa na webovej stránke predávajúceho (www.smart-life.sk) takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahovali do práv prevádzkovateľa stránky alebo tretích osôb. Kupujúci alebo tretia osoba nie sú oprávnení z webovej stránky www.smart-life.sk sťahovať alebo kopírovať žiadny obsah s výnimkou obsahu, ktorý je sťahovateľný prostriedkami umiestnenými na webovej stránke, najmä webovými tlačidlami. To neplatí, ak by sa jednalo o sťahovanie celého obsahu webovej stránky alebo jej podstatnej časti alebo opakované a systematické sťahovanie nepodstatných častí obsahu webovej stránky. Kupujúci alebo tretia osoba ďalej nie sú oprávnení obsah, zdrojový kód, software a iné súčasti webovej stránky zverejňovať, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať na súčasti alebo sa pokúšať obísť technické ochranné opatrenia na webovej stránke www.smart-life.sk. Ak kupujúci alebo tretia osoba porušia svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu, zodpovedajú v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu alebo tretím osobám.

13.2. Kupujúci alebo tretia osoba sa zaväzujú nesťahovať akýkoľvek audio, video alebo textový obsah webstránky a členskej sekcie Smart Life Club predávajúceho na svoj pevný disk či iné online, resp. offline médium určené na ukladanie digitálnych dát. Rovnako sa kupujúci alebo tretia osoba zaväzujú nezhotovovať žiadne audio-video záznamy akéhokoľvek videa, audia alebo textov umiestnených na webstránke predávajúceho www.smart-life.sk. Všetky tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore so želaním predávajúceho a týmito podmienkami.

13.3. Kupujúci sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám internetové adresy, na ktorých sa nachádza exkluzivny obsah (audio, video, text a iné súbory) členskej sekcie Smart Life Club.

13.4. Kupujúci sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje (používateľské meno a heslo), cez ktoré sa realizuje autorizácia prístupu do členskej sekcie Smart Life Clubu. Kupujúci nesmie umožniť tretím osobám aby sa prihlasovali po jeho prístupovými údajmi. V prípade, že kupujúci tretej osobe taký prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody rovnako ako by sa tohto zneužitia dopustil sám.

13.5. V prípade preukázaného porušenia záväzkov uvedených v článku 8. týchto podmienok je kupujúci alebo tretia strana povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR (dve tisíc eur).

13.6. Kupujúci sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno predávajúceho, zvlášť zverejňovanie nepravdivých informácií, či neobjektívneho hodnotenia jeho služieb. Kupujúci sa ďalej zaväzuje zdržiavať akéhokoľvek nekalosúťažného jednania, vrátane prípadného odraďovania záujemcov o členstvo v Smart Life Clube. V prípade nedodržania tejto povinnosti zaplatí kupujúci alebo tretia osoba (používateľ webstránky www.smart-life.sk) zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR (tisíc eur).

14. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

15. RIEŠENIE SPOROV

Členovia Smart Life Clubu a Predávajúci prehlasujú, že akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z prevádzkovania Smart Life Clubu a členstva v Smart Life Clube budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vzniknú (vrátane sporov o ich platnosť a výklad) rozhodne v rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd vybraný zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „ Rozhodcovský súd“), jediným rozhodcom ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky písomnosti sa im v rozhodcovskom konaní budú doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie člen Smart Life Clubu v registrácii alebo vo svojom profile na www.smart-life.sk a na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: club@smart-life.sk

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto VOP sú platné od ich zverejnenia na portáli Predávajúceho. Každý člen Smart Life Clubu registráciou pristúpil k týmto VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť, dopĺňať a rušiť.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 9.9.2020