Založenie a parametre opakovanej platby

Opakované platby za členstvo v Smart Life Club sú zrušené od 9.9.2020 - - platí len pre objednávky členstva po dátume 9.9.2020

Základné pojmy

Poskytovateľom se rozumie spoločnosť Smart-Life holding, s. r. o., L. Svobodu 1530/9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 52 808 378 zapísaná v Obchodnom registri SR, pod spisovou značkou vložka číslo 37812/S. Kontaktovať nás môžete online na e-maily: info@smart-life.sk.

Užívateľom sa rozumie každý, kdo užíva Služby alebo inak prostredníctvom Webového rozhrania vstupuje do právnych vzťahov s Poskytovateľom.

Službou sa rozumie plnenie Poskytovateľa spočívajúce v poskytnutí prístupu do členskej sekcie Smart Life Club.

Kartou sa rozumie platobná karta Užívateľa (debetná alebo kreditná) s povolením vykonávať internetové platby.

Opakovanými platbami rozumieme platby za služby automaticky strhávané z Karty.

Pravidlá a parametre opakovaných platieb za členstvo v Smart Life Club

 

 

S týmito pravidlami opakovaných platieb je Užívateľ oboznámený v objednávke Služby, resp. v e-maily s faktúrou za zakúpenú službu.

Zaplatením Služby Kartou dáva Užívateľ súhlas k autorizácii použitej Karty pre automatické strhávanie platieb za objednanú Službu v dalších obdobiach.

Užívateľ udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GOPAY. Spoločnosť GOPAY s.r.o. nakladá s údajmi platobnej karty Užívateľa podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (tento predstavuje najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v oblasti spracúvania platobných kariet). Poskytovateľ Služby nemá k údajom o Karte prístup. 

Súhlas Užívateľa s opakovanými platbami trvá po dobu čerpania Služby alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť Užívateľa.

Forma platby: opakovaná platba

Celková cena členského PRIESKUMNÍK: 12 EUR

Perióda opakovanej patby členského PRIESKUMNÍK: každých 30 dní (mesačne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 12 EUR

Celková cena členského ŠTUDENT: 149 EUR

Perióda opakovanej patby členského ŠTUDENT: každých 365 dní (ročne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 149 EUR

Celková cena členského PRAKTIK: 299 EUR

Perióda opakovanej patby členského PRAKTIK: každých 365 dní (ročne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 299 EUR

Celková cena členského DRAVEC: 599 EUR

Perióda opakovanej patby členského DRAVEC: každých 365 dní (ročne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 599 EUR

Celková cena členského BASIC: 299 EUR

Perióda opakovanej patby členského BASIC: každých 365 dní (ročne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 299 EUR

Celková cena členského PRO: 480 EUR

Perióda opakovanej patby členského PRO: každých 365 dní (ročne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 480 EUR

Celková cena členského All-in-One: 720 EUR

Perióda opakovanej patby členského All-in-One: každých 365 dní (ročne) od prvej platby sa bude strhávať z platobnej karty Užívateľa suma 720 EUR

Zrušenie opakovanej platby: Užívateľ môže opakované platby kedykoľvek ukončiť, a to odoslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa club@smart-life.sk. Zrušením opakovanej platby dochádza súčasne k ukončeniu Služby k dátumu jej expirácie.

Užívateľ udeľuje súhlas so založením a parametrami opakovanej platby.

Opakovaná platba sa zakladá za predplatné členského v Smart Life Club.

Maximálna suma opakovanej platby je stanovená aktuálnou cenou zvolenej členskej úrovne. Suma platby je variabilná a závisí od zvolenej úrovne členského. Ak sa zmení cena služby, bude Užívateľ o tejto skutočnosti informovaný 7 dní pred automatickým stiahnutím platby z Karty a to e-mailom o plánovanom automatickom inkase.

Opakovaná platba bude strhávaná po dobu, kým sa Užívateľ rozhodne členstvo ukončiť a to odoslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa. Zrušením opakovanej platby dochádza súčasne k ukončeniu Služby k dátumu jej expirácie.

Frekvencia strhávania opakovaných platieb:
Členská úroveň PRIESKUMNÍK každý mesiac (fixne každých 30 kalendárnych dní od prvej platby)
Členská úroveň ŠTUDENT každý rok (fixne každých 365 kalendárnych dní od prvej platby)
Členská úroveň PRAKTIK každý rok (fixne každých 365 kalendárnych dní od prvej platby)
Členská úroveň DRAVEC každý rok (fixne každých 365 kalendárnych dní od prvej platby)
Členská úroveň BASIC každý rok (fixne každých 365 kalendárnych dní od prvej platby)
Členská úroveň PRO každý rok (fixne každých 365 kalendárnych dní od prvej platby)
Členská úroveň All-in-One každý rok (fixne každých 365 kalendárnych dní od prvej platby)

Automaticky strhávaná suma a perioda opakovaných platieb odpovedá cene a obdobiu zakúpenej Služby. Ak sa zmenia parametre Služby (napr. cena a obdobie platobnej periódy), budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametre opakovaných platieb (cena Služby a perioda platby).

Užívateľ súhlasí s tým, aby Karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež pre úhradu doplatkových faktúr v prípade dokúpenia doplnkových služieb.

Do 2 pracovných dní po odsúhlasení vzniku opakovanej platby Užívateľom bude tento informovaný e-mailom o založení opakovanej platby.

7 dní pred automatickým stiahnutím platby z Karty bude Užívateľ informovaný e-mailom o plánovanom automatickom inkase. Tento bod sa týka služieb s periodou 6 a viac mesiacov.

Po každom automatickom stiahnutí platby bude Užívateľ o zrealizovanej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude faktúra za zakúpenú Službu.

V prípade neúspešného stiahnutia platby z Karty bude Užívateľ informovaný e-mailom o neúspešnom inkase spolu s pokynmi, ako v tomto prípade postupovať, aby nedošlo k obmedzeniu čerpania Služby.

Užívateľ môže na opakované platby autorizovať inú Kartu, ako tú, ktorá je pre Službu aktuálne autorizována. O zmenu požiada odoslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa na adresu club@smart-life.sk. Po úspešnom dokončení autorizácie novej Karty, bude táto využívaná na automatické strhávanie platieb za objednanú Službu v dalších obdobiach.

Užívateľ môže opakované platby kedykoľvek ukončiť, a to odoslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa club@smart-life.sk. Zrušením opakovanej platby dochádza súčasne k ukončeniu Služby k dátumu jej expirácie.

 

Tieto podmienky pre opakované platby vstupujú do platnosti dňa 9.9.2020